Privacy statement Big Bazar

INLEIDING

Dit is het Privacy Statement van Big Bazar B.V. (hierna: “Big Bazar”).

Big Bazar vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk en verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”).

In dit privacy statement lichten wij onder meer toe welke persoonsgegevens op welke manier wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag.

Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren jou daarom het privacy statement regelmatig te raadplegen. Dit privacy statement is voor het laatste gewijzigd op 14 mei 2018. Een PDF van het privacy statement kun je hier downloaden en printen.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Big Bazar is een winkelformule met filialen in heel Nederland en ook enkele in België. Bij Big Bazar kun je voordelig winkelen in een leuke en gezellige omgeving. Het assortiment bestaat onder meer uit schoonmaak- en huishoudspullen, drogisterij- en persoonlijke verzorgingsartikelen, speelgoed, hobby- en knutselspullen, dierartikelen, fietsaccessoires, decoratie, snoep en chocolade. De website van Big Bazar is te vinden op www.bigbazar.nl (hierna de “Website”).

De verantwoordelijke voor het gebruik van je persoonsgegevens is Big Bazar B.V., Diemermere 1, 1112 TA Diemen, KvK Amsterdam 33184624.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VOOR WELKE DOELEINDEN?

In de winkel

Pinpas betalingen Ten behoeve van het afwikkelen van jouw aankopen met een pinpas in een winkel van Big Bazar, verwerken wij de volgende gegevens: de betaalwijze, de transactiegeschiedenis, filiaal van aankoop en tijdstip van de gebruikte pas. Deze gegevens worden gebruikt om je betaling te kunnen afhandelen. De juridische grondslag is de uitvoering van de overeenkomst met jou.

Cameratoezicht In onze winkels zijn beveiligingscamera’s aanwezig. Je wordt hierover geïnformeerd bij het binnengaan van de winkel en de camera’s zijn duidelijk zichtbaar. Wij gebruiken de camerabeelden om de veiligheid van onze klanten en ons personeel te waarborgen, onze gebouwen te beveiligen, de producten in onze winkels te bewaken en incidenten vast te leggen. De beelden kunnen worden verstrekt aan politie en justitie in het geval van incidenten.

De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Big Bazar om haar winkels en klanten/personeel te beveiligen en incidenten te voorkomen/beperken.

Bezoek aan de Website Om de Website van Big Bazar te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma dat je gebruikt om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat je gebruikt, en de pagina’s die je op onze Website bezoekt. Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies en technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, bepaalde gegevens over jou.

Dit doen wij om de gebruiksvriendelijkheid van onze Website te verhogen en om onze Website te beveiligen.

De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technieken wordt verkregen, is jouw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor je privacy). In onze Cookie Verklaring kun je meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.

Sociale media Big Bazar is op verschillende sociale media aanwezig, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Als je ons volgt via sociale media, of communiceert met of over Big Bazar via sociale media, krijgen we mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Als je informatie over Big Bazar deelt via sociale media kunnen jouw gegevens zichtbaar worden via die sociale media. Big Bazar volgt zelf ook sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over jou.

Big Bazar kan bijhouden hoe vaak een bepaalde post van Big Bazar is “geliked” en/of gedeeld via sociale media, om het bereik daarvan in kaart te brengen. In dat kader verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

  • Profielinformatie van het betreffende sociale medium;

  • De bekeken en geplaatste berichten met betrekking tot Big Bazar;

  • In het platform opgeslagen metadata.

Het doel van deze verwerkingen is het bereik van de sociale media-activiteiten van Big Bazar te analyseren en haar sociale media activiteiten te verbeteren. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Big Bazar om haar sociale media-activiteiten te kunnen verbeteren.

Communicatie van Big Bazar Via de Website kun je je aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief van Big Bazar, waarin we je op de hoogte houden van onze aanbiedingen, acties en assortiment. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, kun je je daarvoor op elk moment afmelden via de link onderaan iedere e-mail.

Wij kunnen jouw e-mailadres gebruiken om informatie te verzamelen over jouw gedrag op onze Website. Zo kunnen wij zien of je via onze nieuwsbrief doorklikt naar de Website en kunnen wij je herkennen als je onze Website bezoekt door middel van een tracking-link. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties je neemt vanuit de e-mail en daarmee de efficiëntie van onze nieuwsbrief meten. Dit doen wij door middel van cookies. De juridische grondslag hiervoor is jouw toestemming.

Klantenservice Als je contact opneemt met onze klantenservice, verzamelen wij naast je contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) ook de inhoud van de correspondentie en een gespreksopname in geval van telefonisch contact. Wij verzamelen deze gegevens om jouw klacht of vraag zo goed mogelijk te kunnen behandelen, ter uitvoering van de overeenkomst met jou.

Prijsvragen en acties Big Bazar kan jou via verschillende kanalen de mogelijkheid bieden mee te doen aan (online) acties en prijsvragen. Big Bazar gebruikt de gegevens die zij in dat kader verkrijgt ter uitvoering van de online actie of prijsvraag en om jou over het verloop daarvan en de uitslag te kunnen informeren. De grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst met jou. Daarnaast kunnen we jouw gegevens gebruiken om je onze nieuwsbrief te sturen, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Big Bazar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. Big Bazar hanteert de volgende bewaartermijnen.

Betaalgegevens Wanneer je een aankoop doet in een van onze winkels, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal achttien (18) maanden na aankoop.

Cookies Wij hanteren voor cookies en vergelijkbare technieken een levensduur van maximaal zes (6) maanden. (Persoons)gegevens verzameld door middel van cookies, zoals informatie over jouw internetgebruik, worden ook maximaal zes (6) maanden bewaard.

Nieuwsbrief Wanneer je je hebt opgegeven voor de Big Bazar nieuwsbrief, bewaren wij je gegevens om de nieuwsbrief te kunnen sturen totdat je aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. Dat kan in ieder geval door middel van de link onderaan elk bericht.

Klantenservice Indien je contact opneemt met de klantenservice worden jouw persoonsgegevens door ons maximaal twaalf (12) maanden na afhandeling bewaard.

Cameratoezicht Wij bewaren camerabeelden maximaal vier (4) weken, tenzij een langere termijn noodzakelijk is voor de afhandeling van een incident.

Sociale media Gegevens die Big Bazar verzamelt via sociale media bewaren wij maximaal twaalf (12) maanden.

Gegevens betreffende fraude en diefstal Gegevens betreffende fraude en diefstal worden maximaal vijf jaar door ons bewaard, uitsluitend voor zover aangifte bij de politie is gedaan.

Wanneer je vragen hebt over het bewaartermijnenbeleid van Big Bazar, kun je contact opnemen door te mailen naar klantenservice@bigbazar.eu.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, heb je een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om die zo goed mogelijk te respecteren. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via Big Bazar, afdeling Marketing. Postbus 23347, 1100 DV Amsterdam en/of klantenservice@bigbazar.eu.

Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). Big Bazar zal op jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken, reageren.

Jouw rechten zijn:

  • Inzage en rectificatie. Uiteraard kun je ons vragen welke persoonsgegevens we van jou verwerken en voor welke doeleinden. Je kunt ook verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.

  • Verwijdering. Je kunt ons vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek nog door ons worden bewaard, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor het afhandelen van incidenten of als er een wettelijk verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

  • Beperking verwerking. Je kunt ons vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als je daar een gegronde reden voor hebt, bijvoorbeeld als je het idee hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, of als je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Big Bazar.

  • Bezwaar. Je kan altijd bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing. Wij zullen je dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de nieuwsbrief die wij je sturen via e-mail is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als je hiervan gebruik maakt, zal je dergelijke berichten niet meer ontvangen. Je hebt verder het recht om vanwege jouw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. We zullen de verwerking staken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan jouw belangen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

  • Gegevensoverdraagbaarheid. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm over te (laten) dragen als de verwerking van persoonsgegevens door Big Bazar berust op jouw toestemming en via geautomatiseerde procédés wordt verricht.

  • Intrekken toestemming. Wanneer een verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw (uitdrukkelijke) toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

  • Klacht. Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven

AAN WIE VERSTREKKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Voor de uitvoering van onze diensten kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld technische dienstverleners. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Big Bazar en Big Bazar draagt er zorg voor dat deze partijen voldoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van technische en organisatorische maatregelen. Derde partijen die voor Big Bazar op treden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Big Bazar afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uitsluitend persoonsgegevens verwerken in opdracht van Big Bazar.

Ook kan Big Bazar prijsvragen en acties doen in samenwerking met andere partijen. Deze partijen kunnen dan betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst met jou. Je wordt daarover altijd geïnformeerd op het moment dat je gebruik maakt van een dergelijke actie.

Voor het overige verstrekt Big Bazar alleen gegevens aan derden met jouw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

GEVEN WIJ JOUW GEGEGENS DOOR NAAR LANDEN BUITEN DE EU?

Big Bazar kan gebruik maken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn binnen de Europese Unie. Mochten zij gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden, dan is het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens in deze landen gelijk aan de Europese Unie.

Big Bazar zal jouw persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie, slechts doorgeven naar derde landen indien de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt en/of indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy Shield) of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

HOE BEVEILIGEN WE JOUW GEGEVENS?

Big Bazar neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

WEBSITES VAN DERDEN

Op de Website van Big Bazar zijn hyperlinks naar websites van derden opgenomen. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op die websites van derden. Big Bazar heeft geen zeggenschap over en is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die derde partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je op de desbetreffende website het privacy statement van de betreffende organisatie lezen. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Big Bazar zijn verkregen.

MINDERJARIGEN

Ben je nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken.

WAT GEBEURT ER IN GEVAL VAN OVERDRACHT VAN DE ONDERNEMING?

In de toekomst kunnen één of meerdere onderdelen of activa van Big Bazar worden overgedragen aan een derde partij of kan Big Bazar fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. Big Bazar zal je in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

CONTACT

Voor vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement kun je contact opnemen met: Big Bazar B.V. Klantenservice, Postbus 23347, 1100 DV Amsterdam en/of klantenservice@bigbazar.eu